OK

 

ليست داروهاي فوريتي شهريور ماه اعلامي 1397/06/14
مديرعامل محترم کليه شرکت هاي واردکننده دارو

موضوع: ليست داروهاي فوريتي شهريور ماه اعلامي ۱۴/۰۶/۱۳۹۷

با سلام و احترام؛

به پيوست فهرست داروهاي فوريتي مورد نياز مورخ ۱۴/۰۶/۱۳۹۷ اعلام و با توجه به سياست هاي اين اداره کل در تامين داروهاي فوريتي، موارد زير به استحضار مي‌رسد. بديهي است کليه شرکتهاي متقاضي موظف به رعايت کليه مفاد زير مي باشند.

کليه شرکت هاي متقاضي تامين داروهاي مورد نياز فوريتي صرفا پيشنهاد قيمت ارزي  خود را به اين اداره کل ارسال نمايند و قيمت فروش به پخش بر مبناي ضابطه قيمت گذاري انجام خواهد شد.
 

اطلاعات درخواست شده صرفاً مي بايد در قالب فايل الکترونيک و با فرمت اکسل، در پاکت در بسته تا تاريخ ۲۰/۰۶/۹۷ به دبيرخانه محرمانه سازمان تحويل گردد. به درخواست هايي که قبل يا پس از اين تاريخ يا با فرمت ديگري ارسال گردند، ترتيب اثر داده نخواهد شد.
 

مقتضي است در ستون هاي مربوط به قيمت واحد دارو فقط يک عدد درج شود و از نوشتن واحد ارزي (ريال يا يورو) در کنار عدد جداً خودداري شود.
 

ملاک تصميم گيري و انتخاب شرکت برنده فراخوان، مطابقت با منبع واردات و قيمت ارزي مي باشد.
 

شرکت‌هايي که در فراخوان تامين داروهاي فوريتي پذيرفته مي شوند مي بايد حداکثر ظرف مدت ۲ روز کاري پس از ارسال نامه کتبي اداره کل امور دارو، پيش نويس IRC داروي فوريتي را تکميل نموده و ظرف مدت ۳۰ روز نسبت به ترخيص دارو اقدام نمايند.
از آنجا که ارائه پيشنهاد قيمتي و ثبت درخواست به منزله ايجاد تعهد براي شرکت پذيرفته شده جهت تامين داروهاي فوريتي مي باشد لذا پس از اعلام کتبي اداره کل دارو به شرکت وارد کننده، در صورت عدم تامين به‌ موقع يا انصراف از تامين دارو، شرکت مربوط در نوبت اول به‌ مدت سه ماه از حضور در کليه فراخوان هاي قيمت محروم و در صورت تکرار در خصوص ادامه فعاليت آن شرکت در کميسيون قانوني ساخت و ورود تصميم گيري خواهد شد

 

دکتر محمد عبده زاده- مدير کل امور دارو و مواد تحت کنترل

1397/06/18
Bookmark and Share   شماره خبر :17704 تعداد بازدید :392

درج نظرات اخبار

نویسنده *  
نظر *  
کد ویژه
کد امنیتی
Captcha reload