لیست اعضاء

شرکت های عضو انجمن شرکت های صنعت پخش ایران – شعبه گلستان
ردیف نام شرکت نوع پخش نوع فعالیت تلفن
1 پخش قاره ای استانی غذایی - بهداشتی -
2 پخش آجیل سمیعی استانی غذایی -
3 پارسیان شمال استانی غذایی - بهداشتی -
4 کاویان استانی غذایی - بهداشتی 0172-3331449
5 کبیر گلستان استانی غذایی 0172-4221797
6 پخش کوکاکولا استانی غذایی 0172-5580110
7 پوریا پخش نوین استانی بهداشتی 0172-5830374
8 فرا پخش گلستان استانی غذایی 0173-5229460
9 ماهان پخش استانی غذایی - بهداشتی 2223519
10 ارمغان اتابک استانی لبنی 2225910
11 سلامت بهداشت استانی بهداشتی 2226024
12 نسیم مینو دشت استانی بهداشتی 2256027
13 افتخار گلستان استانی غذایی 2256027
14 پخش فدک استانی غذایی - بهداشتی 2292130
15 تک پخش خزر استانی غذایی 2358530
16 پخش شالین استانی غذایی 3303778
17 آریان گستر ورکان استانی غذایی - بهداشتی 3320830
18 پارس پریان ورکان استانی غذایی - بهداشتی 3321782
19 گلستان سراسری غذایی 3327835
20 نوین شمشاد گلستان استانی غذایی 3328271
21 برکت استانی غذایی 3332676
22 ایران زمین استانی غذایی 3338033
23 چای دو بانو استانی غذایی 3339929
24 پخش قاضی استانی غذایی 3345194
25 کیان گستر تمیشه استانی غذایی - بهداشتی 3354230
26 فراز سبز گرگان استانی غذایی 3358096
27 اشراق کار کیا استانی غذایی 3359353
28 مائده گلستان استانی غذایی - بهداشتی 3370093
29 مهرگان پخش حافظ سراسری غذایی 3379655
30 آق سو استانی غذایی 4333734
31 پخش یاس استانی بهداشتی 4420465
32 آروین استانی غذایی - بهداشتی 4423300
33 پارس افق هیرکان استانی غذایی - بهداشتی 4430671
34 پرنیان گلستان استانی غذایی - بهداشتی 4432197
35 سینا پخش استانی بهداشتی 4433331
36 مهر آسا گلستان استانی غذایی - بهداشتی 4433886
37 پوریان پخش خاوران استانی غذایی - بهداشتی 4450071
38 چشمه ساران رشت استانی غذایی - بهداشتی 5522640
39 پخش حیدری استانی غذایی - بهداشتی 5555183
40 پخش پگاه سراسری غذایی - بهداشتی 5555215
41 پخش اسماعیلی استانی غذایی 5556413
42 پخش جزیره استانی غذایی 5557114
43 آریا کهن هیرکان استانی غذایی 6620778
44 کاج دریا استانی غذایی 6624330
45 کیمیا کاران استانی غذایی - بهداشتی 6685120
46 یک و یک سراسری غذایی 6686066