انجمن شرکت‌های صنعت پخش ایران

هیات مدیره و بازرس


دکتر سهراب کارگر

رییس هیأت مدیره

پخش سیب سبز(مدیرعامل)

تحصیلات: دکترا


مهندس مصطفی خدایی

نایب رییس هیأت مدیره

پخش مدبران کوشا ایرانیان(مدیرعامل)

تحصیلات: کارشناسی ارشد


دکتر محمدرضا مرادی

عضوهیأت مدیره

توزیع داروپخش(مدیرعامل)

تحصیلات: دکترا


رحمت الله شفایی

عضوهیأت مدیره

پخش سراسری(مدیرعامل)


وفا تقی پوریان

عضوهیأت مدیره و خزانه دار

پخش پرنیان مهیار(مدیرعامل)


دکتر حسین همتی نژاد

عضوعلی البدل هیأت مدیره

پخش پرآور سپاهان(مدیرعامل)


مهندس احمد شیروانی

دبیرکل

انجمن صنعت پخش

تحصیلات: کارشناسی ارشد