انجمن شرکت‌های صنعت پخش ایرانماده 43

"انجمن" می تواند به تعداد مورد نیاز از مشاورین بازرگانی، گمرکی، بانکی، ارزی، بیمه، بازرسی، حمل و نقل و ترانزیت، حقوقی، نمایشگاهی، انفورماتیک، اقتصادی و ...، خارج از اعضای “انجمن”، جهت بهبود و پیشبرد امور خود بهره گیری نماید.