انجمن شرکت‌های صنعت پخش ایران

اخبار کمیته ها

جلسه کمیته مالی سال 1402

جلسه کمیته مالی سال 1402، با حضور برخی از اعضای هیات مدیره در محل سالن جلسات انجمن ملی صنعت پخش ایرا...

جلسه کمیته تحقیق و توسعه سال 1402

جلسه کمیته تحقیق و توسعه سال 1402، با ریاست جناب آقای دکتر مرادی در محل سالن کنفرانس شرکت پخش رازی ب...

جلسه کمیته روابط عمومی و امور بین الملل سال 1402

جلسه کمیته روابط عمومی و امور بین الملل سال ۱۴۰۲ با ریاست جناب آقای جعفرنژاد برگزار شد. این جلسه با ...

جلسه کمیته تحقیق و توسعه سال 1402

جلسه کمیته تحقیق و توسعه سال 1402 با ریاست جناب آقای دکتر مرادی برگزار شد.  این جلسه با حضور 15...

جلسه کمیته محصولات سلامت محور سال 1402

جلسه کمیته محصولات سلامت محور سال 1402، در محل سالن جلسات انجمن ملی صنعت پخش ایران به ریاست آقای دکت...

جلسه کمیته لجستیک سال 1402

جلسه کمیته لجستیک سال 1402، در شرکت پخش البرز با ریاست جناب آقای دکتر آرین نژاد برگزار شد. این ...

جلسه کمیته روابط عمومی و امور بین الملل سال 1402

جلسه کمیته روابط عمومی و امور بین الملل سال 1402، در محل سالن جلسه انجمن ملی صنعت پخش ایران با ریاست...

پنجمین کمیته IT با ریاست جناب آقای خزرایی برگزار شد.

پنجمین کمیته ای تی با ریاست جناب آقای خزرایی در سالن جلسات شرکت قاسم ایران برگزار شد.

سومین کمیته ی روابط عمومی و امور بین الملل در سال 1401

سومین کمیته ی روابط عمومی و امور بین الملل در سال 1401 در سالن جلسات انجمن ملی صنعت پخش با ریاست جناب آقای جعفر نژاد برگزار شد.

دومین جلسه کمیته لجستیک در سال 1401

دومین جلسه کمیته لجستیک در سال 1401، در شرکت پخش البرز با ریاست جناب آقای دکتر آرین نژاد برگزار شد