انجمن شرکت‌های صنعت پخش ایران

اخبار کمیته ها

جلسه کمیته روابط عمومی و امور بین الملل سال 1402

جلسه کمیته روابط عمومی و امور بین الملل سال 1402، در محل سالن جلسه انجمن ملی صنعت پخش ایران با ریاست...

پنجمین کمیته IT با ریاست جناب آقای خزرایی برگزار شد.

پنجمین کمیته ای تی با ریاست جناب آقای خزرایی در سالن جلسات شرکت قاسم ایران برگزار شد.

سومین کمیته ی روابط عمومی و امور بین الملل در سال 1401

سومین کمیته ی روابط عمومی و امور بین الملل در سال 1401 در سالن جلسات انجمن ملی صنعت پخش با ریاست جناب آقای جعفر نژاد برگزار شد.

دومین جلسه کمیته لجستیک در سال 1401

دومین جلسه کمیته لجستیک در سال 1401، در شرکت پخش البرز با ریاست جناب آقای دکتر آرین نژاد برگزار شد

دومین کمیته محصولات سلامت محور

دومین کمیته محصولات سلامت محور به ریاست دکتر کمالی و اعضای محترم هیات مدیره انجمن ملی صنعت پخش برگزار گردید.

اولین جلسه کمیته داوری و حل اختلاف در سال 1401

اولین جلسه کمیته داوری و حل اختلاف در سال 1401، در محل سالن جلسات انجمن ملی صنعت پخش ایران با ریاست جناب آقای خدایی برگزارگردید

سومین جلسه کمیته منابع انسانی در سال 1401

سومین جلسه کمیته منابع انسانی در سال 1401، در محل سالن جلسه انجمن ملی صنعت پخش ایران با ریاست جناب آقای دکتر صفرزاده برگزارگردید.

دومین جلسه ی کمیته IT و انفورماتیک در سال 1401

دومین جلسه کمیته IT و انفورماتیک در سال 1401، در محل سالن جلسات شرکت قاسم ایران با ریاست جناب آقای خزرائی برگزار گردید.

دومین جلسه کمیته روابط عمومی و امور بین الملل در سال 1401

دومین جلسه کمیته روابط عمومی و امور بین الملل در سال 1401، در محل سالن جلسات انجمن صنعت پخش ایران با ریاست جناب آقای جعفرنژاد برگزارگردید.