انجمن شرکت‌های صنعت پخش ایران

فصلنامه صنعت پخش - شماره هفدهم