انجمن شرکت‌های صنعت پخش ایران


جلسه کمیته روابط عمومی و امور بین الملل سال 1402جلسه کمیته روابط عمومی و امور بین الملل سال 1402، در محل سالن جلسه انجمن ملی صنعت پخش ایران با ریاست جناب آقای جعفرنژاد برگزار گردید.

 

این جلسه با حضور 20 شرکت پخش تشکیل شد که مطابق دستور جلسه به گزارش پنجمین کنفرانس و نمایشگاه بین المللی صنعت پخش ایران، پرداخته شد. اهم موضوعات به شرح زیر می باشد:

  • بحث پیرامون مزایای حضور شرکت های صنعت پخش در کنفرانس و نمایشگاه بین المللی صنعت پخش ایران
  • تحلیل و بررسی رویدادهای اتفاق افتاده در پنجمین کنفرانس و نمایشگاه بین المللی صنعت پخش ایران
  • بیان انتقادات در رابطه با رویداد برگزار شده و ارائه پیشنهادات جهت برگزاری بهتر رویداد آتی
  • گپ و گفت پیرامون خروجی های به دست آمده توسط شرکت های حاضر در این رویداد
  • ارائه گزارش نمودار نظرسنجی های انجام شده درپنجمین کنفرانس و نمایشگاه بین المللی صنعت پخش ایران
  • بیان مشکلات در حوزه روابط عمومی شرکت ها از جمله عدم احساس نیاز و توجه کافی شرکت های صنعت پخش جهت داشتن این حوزه  

در پایان مقرر گردید؛ یک فرم عمومی جهت جمع آوری اطلاعاتی همچون وجود و یا عدم وجود واحد روابط عمومی، تعداد پرسنل در این واحد، میزان مشارکت واحد مذکور در امور شرکت ها و ... تهیه و تنظیم شود.

 

روابط عمومی انجمن ملی صنعت پخش ایران