انجمن شرکت‌های صنعت پخش ایران


خطر افزایش خطاهای دارویی در پی صدور مجوز فروش اینترنتی دارومعاون سازمان نظام پزشکی گفت: طبق آمارهای منتشره در سطح بین‌المللی و ملی، خطاهای دارویی بیشترین سهم خطاهای درمانی را دارند.

صدور مجوز پلتفرم‌های آنلاین فروش دارو، درواقع به نوعی حذف مسئول فنی داروخانه است.

حذف وظایف مسئول فنی دارویی در عرضه دارو توسط پلتفرم‌ها، خطر افزایش خطاهای دارویی را به‌دنبال خواهد داشت.