انجمن شرکت‌های صنعت پخش ایران


فراخوان انتخاب رئیس جدید اتاق بازرگانیدبیر انجمن نظارت بر انتخابات اتاق بازرگانی ایران:

چهارشنبه هفته گذشته مصوبه شورای عالی نظارت بر اتاق بازرگانی به انجمن نظارت بر انتخابات ابلاغ شد.


به قید فوریت دیروز جلسه ویژه انجمن نظارت با حضور اعضا برگزار و مقدمات برگزاری مجدد انتخابات مطابق مصوبه شورای عالی نظارت فراهم گردید.
حداکثر تا ابتدای هفته آینده فراخوان شرکت در انتخابات رئیس جدید اتاق بازرگانی ایران برای اعضای اتاق بازرگانی ارسال خواهد شد.