انجمن شرکت‌های صنعت پخش ایران


یازدهمین جلسه هیات مدیره در سال 1402 با حضور اعضا تشکیل شدبررسی گزارش عملکرد دبیرخانه ملی طی 7 ماهه گذشته، گزارش جلسه کمیته مقررات زدایی وزارت اقتصاد در خصوص عدم انجام تکالیف مقرر براساس مصوبات درخصوص سازمان غذا و دارو و پیگیری های حقوقی و قضایی آن، روند مذاکرات و وضعیت موضوعات مربوط به اتاق اصناف ایران و برگزاری ضیافت شام با حضور مدیران محترم عامل و تقدیر از برگزیدگان صنعت از مهمترین مواردی بود که راجع به آن بحث و تبادل نظر شد.