انجمن شرکت‌های صنعت پخش ایران


اعضای جدید هیات مدیره کانون صنایع غذایی انتخاب شدندمجمع عمومی کانون انجمن های صنایع غذایی ایران به منظور تعیین اعضای هیات مدیره و تایید گزارش عملکرد و صورت های مالی برگزار شد.


به گزارش پایگاه خبری اقتصادغذا «فودپرس»، در این مجمع که اکثریت اعضا و نماینده وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی حضور داشتند پس از تایید گزارش عملکرد و صورت های مالی، انتخابات هیات مدیره و بازرس برگزار شد و پس از رای گیری و شمارش آراء افراد زیر برگزیده شدند:

اعضای هیات مدیره:
محمدرضا مرتضوی
سهراب کارگر
کاوه زرگران
علیرضا مروت پور
حمید کمال علوی
مهدی امینی
میر اسلام تیموری
جمال حسین زاده
سید محمد میر رضوی

بازرس:
محمد مهدی لزومیان