انجمن شرکت‌های صنعت پخش ایران


جلسه کمیته محصولات سلامت محور سال 1402جلسه کمیته محصولات سلامت محور سال 1402، در محل سالن جلسات انجمن ملی صنعت پخش ایران به ریاست آقای دکتر کمالی و تعدادی از اعضای هیات مدیره و اعضای کمیته برگزار گردید. این جلسه با حضور شرکت های پخش دارویی تشکیل شد که مطابق دستور جلسه به بررسی طرح ثبت انجمن دارویی در اتاق بازرگانی و ذیل انجمن ملی صنعت پخش ایران و همچنین بررسی طرح تشکیل انجمن پخش های استانی دارو ذیل انجمن ملی صنعت پخش ایران پرداخته شد.

 اهم موضوعات بحث شده در این جلسه به شرح زیر می باشد:

🔹بررسی روند طی شده در صنعت پخش و مشکلات این حوزه از جمله مدل سنتی صنعت پخش در ایران و عدم وجود شرکت های 3PL و 4PL و اتوماسیون و مکانیزاسیون و عدم وجود سیاست گذاری مناسب در این صنعت و همچنین مشکلات پیرامونی در خصوص تشکیل انجمنی جدید و منفک از استان ها ذیل انجمن ملی صنعت پخش ایران

🔹پیشنهاد تشکیل کارگروه های تخصصی انجمن دارویی در استان ها ذیل شعبات انجمن ملی صنعت پخش ایران

🔹بحث پیرامون عدم امکان مستقل شدن فعالیت های دارویی، بدلیل  فرآیندهای مشترک شرکت های پخش دارویی و غیر دارویی و محدود بودن فرآیندهای صرفا دارویی

در پایان مقرر گردید، آقای دکتر کمالی به نمایندگی از انجمن ملی صنعت پخش مذاکراتی را با دوستان دارویی جهت مشارکت ایشان در تشکیل انجمن دارویی ذیل اتاق بازرگانی تا حصول نتیجه پیگیری نمایند.