انجمن شرکت‌های صنعت پخش ایران


جلسه کمیته تحقیق و توسعه سال 1402جلسه کمیته تحقیق و توسعه سال 1402 با ریاست جناب آقای دکتر مرادی برگزار شد. 

این جلسه با حضور 15 شرکت پخش تشکیل شد که مطابق دستور جلسه به گپ و گفت پیرامون تدوین سند استراتژیک و همچنین گپ و گفت پیرامون برنامه های پیش رو انجمن پرداخته شد.
 
اهم موضوعات بحث شده در این جلسه به شرح زیر می باشد:
1-    بررسی عملکرد کمیته تحقیق و توسعه و لزوم به کارگیری روش های نوین جهانی از جمله R&D جهت حل چالش های صنعت پخش
2-    حضور و مشارکت اعضای هیات مدیره و افراد موثر شرکت ها در جلسات کمیته تحقیق و توسعه
3-    تشکیل واحد تحقیق و توسعه در شرکت ها 
4-    بازنگری سند استراتژیک تدوین شده و مولفه های آن و سیاست گذاری جهت خلاصه سازی و نحوه تدوین سند جدید
5-    تشکیل کارگروهی از دپارتمان های مختلف و ارائه راه حل هایی در حوزه های مختلف از جمله IT، مالی و لجستیک و ارائه نتایج آن به هیات مدیره انجمن ملی صنعت پخش ایران

و در پایان مقرر گردید؛ نکات اصلی و کلیدی سند استراتژیک موجود، بررسی و بازنگری شده و از ساختار آن در تدوین سند جدید استفاده گردد و همچنین جلسات بیشتری با حضور افراد موثر و مسئولین مربوطه تشکیل شود.