انجمن شرکت‌های صنعت پخش ایران


جلسه کمیته تحقیق و توسعه سال 1402جلسه کمیته تحقیق و توسعه سال 1402، با ریاست جناب آقای دکتر مرادی در محل سالن کنفرانس شرکت پخش رازی برگزار شد. 
این جلسه با حضور 15 شرکت پخش تشکیل شد که مطابق دستور جلسه به گپ و گفت پیرامون بازنگری سند استراتژیک و مسائل و موضوعات راهبردی پرداخته شد.


 اهم موضوعات بحث شده در این جلسه به شرح زیر می باشد:
1. بررسی کلیات سند استراتژیک موجود
2. شناسایی بروزترین مقالات دنیا و حضور شرکت ها در کنفرانس های بین المللی و بالا بردن سطح دانش در این حوزه
3. پیشنهاد جهت حضور نمایندگان اعضای هیات مدیره انجمن ملی صنعت پخش ایران در جلسات کمیته تحقیق و توسعه
4. بررسی برنامه های اجرا شده در سند استراتژیک موجود و همچنین دلایل عدم اجرای برنامه های دیگر آن، از جمله بدنه اجرایی در حوزه منابع انسانی  
5. ایجاد ارزش افزوده جهت حضور افراد در بدنه اجرایی و طرح برنامه هایی جهت تحقق اهداف 
6. کمک گرفتن از کارگروه ها با مرکزیت انجمن صنعت پخش در حوزه آموزش

و در پایان مقرر گردید؛ تعدادی از اعضای کمیته تحقیق و توسعه در جلسه هیات مدیره حضور پیدا کرده و به بررسی کلیات سند استراتژیک موجود بپردازند.