انجمن شرکت‌های صنعت پخش ایران


با این فرمان تورم مهار شدنی نیستبا وجود تمام مبارزاتی که سیاست‌گذاران برای توقف روند تورم در ایران انجام داده اند، هنوز هم این مهمان سالخورده مهمان فضای اقتصاد ایران است.

ولی‌اله سیف، رییس کل پیشین بانک مرکزی ریشه جاودانگی تورم را در رابطه‌ای جست‌وجو می‌کند که میان بودجه و شبکه بانکی وجود دارد. او چگونگی رسیدن این رابطه به خلق تورم را توضیح می‌دهد و می‌گوید اگر این روند متوقف نشود به پایان یافتن تورم هم نمیتوان امیدوار بود.


دریافت فایل ضمیمه