انجمن شرکت‌های صنعت پخش ایران


رئیس جمهور به موضوع کمبود دارو ورود کند◇ همایون سامه یح عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس: بارها موضوع کمبود و نبود دارو توسط اعضای کمیسیون بهداشت و درمان و سایر نمایندگان مجلس مورد تاکید قرار گرفته اما همچنان شاهد بی توجهی نسبت به این موضوع هستیم.

◇ ضروری است رئیس جمهور به صورت مستقیم به این موضوع ورود و موانع سد راه تأمین دارو را برطرف کند.

◇ دارو یکی از اقلام اساسی و حیاتی کشور است و جان و سلامت مردم در گرو تأمین به موقع آن است.