انجمن شرکت‌های صنعت پخش ایران


جلسه ده شرکت برتر پخش دارویی سال 1402جلسه ده شرکت برتر پخش دارویی سال 1402، با حضور آقای دکتر صبور و آقای دکتر مرادی اعضای هیات مدیره انجمن داروسازان و مدیران شعبات شرکت های پخش دارویی، در محل سالن جلسات انجمن ملی صنعت پخش ایران برگزار شد.
 
اهم موضوعات بحث شده در این جلسه به شرح زیر می باشد:
1.    نحوه دریافت چک ضمانت و توافق بر سر مبلغ چک ضمانت دریافتی از داروخانه ها توسط شرکت های پخش
2.    پیشنهاد جهت عقد قرارداد مشترک بین داروخانه ها و شرکت های پخش بجای دریافت چک ضمانت
3.    بررسی مشکلات شرکت های پخش در رابطه با دریافت یا عدم دریافت چک غیرموسس
4.    پیشنهاد جهت شفاف سازی میزان خرید داروسازها (توسط کد ملی آنها) جهت جلوگیری از عدم فروش غیر معقول شرکت های پخش به داروخانه ها
5.    اطلاع رسانی اتفاقات مربوط به داروخانه ها از جمله: داروخانه های بدحساب، داروخانه های زنجیره ای و داروخانه هایی که خرید غیر معقول دارند، از طرف انجمن صنعت پخش به شرکت های پخش

و در پایان مقرر گردید؛ داروخانه هایی که بدحساب و یا مشکل دار هستند، از طرف شرکت های پخش معرفی گردند تا دبیرخانه انجمن ملی صنعت پخش ایران به اطلاع کلیه شرکت های پخش برساند.