انجمن شرکت‌های صنعت پخش ایران


جلسه اردیبهشت ماه کمیته فناوری اطلاعات برگزار شد


جلسه ماهانه کمیته فناوری اطلاعات انجمن صنعت پخش ایران با حضور بیش از 30 تن از مدیران و کارشناسان فناوری اطلاعات شرکت های عضو برگزار گردید....


جلسه ماهانه کمیته فناوری اطلاعات انجمن صنعت پخش ایران با حضور بیش از 30 تن از مدیران و کارشناسان فناوری اطلاعات شرکت های عضو برگزار گردید این جلسه با محوریت بررسی گزارش عملکرد کارگروهای این کمیته و ارائه آقای فریدون قدس از اعضای کمیته فناوری اطلاعات در خصوص سیستم های ERP برگزار شد.