انجمن شرکت‌های صنعت پخش ایران


گردهمایی صاحب نظران صنعت پخش مواد غذایی با نگاهی به مسیر تحول دیجیتال و نقش مدیران