انجمن شرکت‌های صنعت پخش ایران


مهم‌ترین افزایش قیمت ها در نرخ‌های جدید جرایم رانندگی🔷 مهم‌ترین‌ها:
عبور از چراغ قرمز: ۴۰۰ هزارتومان
ورود ممنوع: ۲۵۰ هزارتومان
توقف ممنوع: ۱۰۰ هزارتومان
توقف دوبله: ۱۵۰ هزارتومان
استفاده از موبایل: ۱۰۰ تا ۴۰۰ هزارتومان
دنده عقب در بزرگراه: ۵۰۰ هزارتومان
لایی کشیدن: ۵۰۰ هزارتومان
نداشتن بیمه شخص ثالث: ۱۵۰ هزارتومان

🔷 سرعت غیرمجاز:
تا ۱۰ کیلومتر: ۱۰۰ هزارتومان
تا ۲۰ کیلیومتر: ۱۵۰ هزارتومان
تا ۳۰ کیلومتر: ۲۰۰ هزارتومان
تا ۴۰ کیلومتر: ۲۵۰ هزارتومان
تا ۵۰ کیلومتر: ۳۰۰ هزارتومان
بیش از ۵۰ کیلومتر: ۵۰۰ هزارتومان

🔸 رکورد؛ رانندگی در حالت مستی یا روان‌گردان: یک و نیم میلیون تومان