انجمن شرکت‌های صنعت پخش ایران


اولین جلسه کمیته منابع انسانی در سال 1398


جلسه کمیته منابع انسانی با حضور جناب آقای فتاحیان عضو محترم هیأت مدیره انجمن و رییس کمیته منابع انسانی یازدم اردیبهشت ماه با موضوع جانشین پروری ...


جلسه کمیته منابع انسانی با حضور جناب آقای فتاحیان عضو محترم هیأت مدیره انجمن و رییس کمیته منابع انسانی یازدم اردیبهشت ماه با موضوع جانشین پروری در سازمان که توسط آقای فتاحیان و خانم شیوا غلامی نژاد ارائه شد برکزار گردید.