انجمن شرکت‌های صنعت پخش ایران


بازنگری طرح درج قیمت تولید کننده


در جلسه 169 کارگروه تنظیم بازار مصوب شد تا طرح اجباری شدن درج قیمت...


اطلاعیه تکمیلی /فوری

با اعتراض تشکل ها طرح اجباری شدن درج قیمت تولیدکننده مقرر گردید بازنگری شود

در جلسه ۱۶۹ کارگروه تنظیم بازار مصوب شد تا طرح اجباری شدن درج قیمت تولیدکننده به سازمان حمایت ارجاع و با همکاری معاونت‌های تخصصی و با حضور نمایندگان انجمن‌های صنفی مربوطه بازبینی و بررسی شود.

در ادامه مصوبه ستاد تنظیم بازار  را مشاهده مینمایید