انجمن شرکت‌های صنعت پخش ایران


عدم نیاز شرکت های پخش کالا به اخذ پروانه صنفی