انجمن شرکت‌های صنعت پخش ایران


نهمین جلسه هیات مدیره در سال 1401با حضور اعضا تشکیل شد.نهمین جلسه هیات مدیره انجمن ملی صنعت پخش ایران امروز صبح در دبیرخانه انجمن برگزار شد.
گزارش نشست مشترک با انجمن داروسازان تهران، بررسی تاسیس شرکت بازرگانی صنعت پخش و نشست مشترک با معاون اقتصادی معاون اول رییس جمهور از مهمترین مواردی بود که امروز در این جلسه به بحث و تبادل نظر گذاشته شد.

روابط عمومی انجمن ملی صنعت پخش ایران