انجمن شرکت‌های صنعت پخش ایران


اولین نشست هم اندیشی با حضور اعضای محترم انجمن ملی صنعت پخش ایران و شرکت های پخش عضو انجمن


نشست هم اندیشی با حضور اعضای محترم انجمن ملی صنعت پخش ایران و شرکت های پخش عضو انجمن در خصوص بد حسابی فروشگاه‌های زنجیره ای تشکیل شد.


در این نشست که با حضور چند نفر از اعضای هیات مدیره انجمن برگزار شد، شرکت های پخش مشکلات و موانع فروشگاه‌های زنجیره ای و بد حسابی آنها به ویژه فروشگاه رفاه را مطرح نمودند. در نهایت راهکارها و پیشنهاد های خود را مطرح نمودند.

در نتیجه اعضای انجمن ملی صنعت پخش تصمیم بر ایجاد کارگروه رفع موانع و مشکلات شرکت های پخش با فروشگاه‌های زنجیره ای گرفتند.همچنین اعضای این کارگروه و تشکیل نشست های دیگر از تصمیمات مهم این نشست بود که به تصویب اعضای حاضر در جلسه رسید.

روابط عمومی انجمن ملی صنعت پخش ایران