انجمن شرکت‌های صنعت پخش ایران


سیزدهمین جلسه هیات مدیره انجمن ملی صنعت پخش ایران برگزار شد.این جلسه که با حضور حداکثری اعضا ، برگزار گردید،گزارشی از اتفاقات پیش آمده در خصوص کمیته مقررات زدایی ، نشست مهم هم اندیشی در خصوص فروشگاه‌های زنجیره ای خصوصا فروشگاه رفاه و احیای کمیته دارویی با رویکردی متفاوت تحت عنوان کمیته سلامت محور ،اعضای محترم هیات مدیره به بحث و تبادل نظر پرداختند.

در نهایت پیشنهادات مطرح شده در خصوص دستور جلسه هیات مدیره به تصویب رسید.

روابط عمومی انجمن ملی صنعت پخش ایران