انجمن شرکت‌های صنعت پخش ایران


سومین جلسه کمیته منابع انسانی در سال 1401


سومین جلسه کمیته منابع انسانی در سال 1401، در محل سالن جلسه انجمن ملی صنعت پخش ایران با ریاست جناب آقای دکتر صفرزاده برگزارگردید.


این جلسه با حضور 35 شرکت پخش تشکیل شد که مطابق دستور جلسه به تعیین استاندارد صف و ستاد در صنعت پخش، پرداخته شد. اهم موضوعات بحث شده در این جلسه به شرح زیر می باشد:
  🔸یکی از چالش های منابع انسانی نسبت صف و ستاد است که به دلیل بالا بودن نسبت ستاد به صف، برخی از شرکت ها مجبور به تعدیل نیرو می شوند که عملا امکان پذیر نمی باشد. 
🔸 وجود یک تعریف استاندارد از صف و ستاد میتواند به استاندارد سازی نسبت صف و ستاد کمک کند.  
🔸 هدف نهایی که استاندارسازی صف و ستاد دارد، به ساختار هزینه شرکت ها کمک می کند. زیرا به طور میانگین 60 تا 65 درصد هزینه های شرکت، مربوط به هزینه پرسنلی است که وجود یک نسبت استاندارد می توانند به سازماندهی این هزینه ها کمک کند. 
🔸 با توجه به جمع بندی که در این جلسه انجام شد، نتیجه گیری مبنی بر این شد که بهترین شیوه دسته بندی به این صورت می باشد: 
1_ صف      2_ ستاد       3_ پشتیبان صف
از آنجا که برخی از نیرو ها از مانند نیروهای انبار، نه در صف قرار میگیرند و نه در ستاد، وجود یک گروه دیگر مانند پشتیبان صف، میتواند در این نسبت کمک کننده باشد، به این دلیل که نسبت صف و یا ستاد بیش از اندازه بزرگ نمی شوند. 
 🔸 همچنین بهترین تعریفی که میتوان از صف و ستاد داشت؛ عبارت است از:
صف: صرف نظر از نوع صنعت، مجموعه دپارتمان هایی هستند که در زنجیره ارزش شرکت نقش دارند.
ستاد: دپارتمان هایی که در پشتیبانی این زنجیره ارزش قرار دارند، ستاد هستند. 
  🔸استفاده از فرهنگ حسابداری منابع انسانی جهت استفاده از فرمول ها و مدل های متفاوت، تا بتوانیم از هزینه ها، کاهش عملکرد و ... بکاهیم. 
در پایان مقرر گردید، مدیران منابع انسانی چالش ها و دغدغه هایی که با آن روبرو هستند، مطرح کنند تا در جلسات بعدی راجع به آن صحبت شود. 

روابط عمومی انجمن ملی صنعت پخش ایران