انجمن شرکت‌های صنعت پخش ایران


پنجمین کمیته IT با ریاست جناب آقای خزرایی برگزار شد.


پنجمین کمیته ای تی با ریاست جناب آقای خزرایی در سالن جلسات شرکت قاسم ایران برگزار شد.


این جلسه با حضور 40 شرکت پخش برگزار گردیدکه در ابتدای جلسه دموی شرکت هوشمند لجستیک پارس ارائه گردید.سپس حاضرین جلسه به پرسش و پاسخ در خصوص نرم افزار ارائه شده پرداختند.

همچنین در زمانبندی بعدی شرکت سامانه اندیشمند پگاه ،دموای در رابطه با طراحی وپیاده سازی نرم افزارهای ERP ارائه نمودند.

 

روابط عمومی انجمن ملی صنعت پخش ایران