انجمن شرکت‌های صنعت پخش ایران


ائتلاف برای فردا


انجمن ملی صنعت پخش ایران حمایت خود را از گروه ائتلاف برای فردااعلام می نماید.


قرار ما ، شنبه 20 اسفند نمایشگاه بین المللی تهران سالن 38.