انجمن شرکت‌های صنعت پخش ایران

کمیته ها


رئیس: آقای دکتر کارگر
برگ سیب سبز

دبیر: آقای دکتر کمان قد
رئیس: آقای دکتر مرادی
توزیع داروپخش

دبیر: آقای مهندس مروج
توزیع دارو پخش
رئیس: آقای دکتر ترکاشوند
محیا دارو

دبیر:
رئیس: آقای فتاحیان
طلوع پخش آفتاب

دبیر: آقای احمد
پرنیان مهیار
رئیس: آقای تقی پوریان
پرنیان مهیار

دبیر: آقای بدری
پرنیان مهیار
رئیس: آقای همتی نژاد
پرآورپخش سپاهان

دبیر: آقای شیروانی
دبیر کل انجمن
رئیس: آقای خدایی
مدبران کوشای ایرانیان

دبیر: آقای فرهادی
پخش البرز
رئیس: آقای شفایی
پخش سراسری ایران

دبیر: آقای عدل