انجمن شرکت‌های صنعت پخش ایران


| اساسنامه


فصل دوم – وظائف و اختیارات


ماده 8- اهداف و وظایف انجمن

 

1-8)  حفظ، حمایت و توسعه صنعت پخش در سراسر کشور .

2-8)  تبادل نظر بین اعضاء در جهت استقرار نظام مدون، مطلوب و صحیح توزیع و تدوین استانداردهای لازم جهت صنعت پخش .

3-8)  هماهنگی بین اعضاء در ارتباط با سازمان ها و نهادهای دولتی در امر پیشبرد مطلوب توزیع کالا و حل مشکلات مربوطه .

4-8) اظهار نظر کارشناسی و مشورت با ادارات دولتی و سازمانهای خصوصی در رابطه با تهیه دستورالعمل، آیین نامه ها و مقررات مربوط به شرکت های توزیع کننده و همچنین معرفی اعضاء به وزارتخانه ها و سازمانهای مختلف جهت استفاده از خدمات و تسهیلات مورد نیاز .

5-8) ایجاد امکانات آموزشی لازم در جهت ارتقاء سطح دانش سازمانی و فردی شرکت ها و افراد مرتبط با صنعت پخش از طریق برگزاری دوره های آموزشی، تهیه مقاله، انتشار کتاب و بروشورهای تخصصی و برگزاری نمایشگاه و سمینارها.

6-8) کوشش در جهت جلوگیری از رقابتهای ناسالم و فراهم آوردن زمینه های رقابت سازنده بین آنها.

7-8)  فراهم آوردن فرصت و امکانات لازم برای اعضاء به منظور ایجاد ارتباط، تفاهم و نیز مبادله اطلاعات و تجربیات با یکدیگر و ارائه خدمات مشورتی به اعضاء.

8-8) ایجاد یک مرکز اطلاع رسانی به منظور کسب وطبقه بندی و پردازش اطلاعات مربوط به استانداردها، مشتریان و پیشرفت های علمی و تکنولوژی مرتبط با صنعت پخش از طریق ارتباط تنگاتنگ با مراکز بانکهای اطلاعاتی در سطوح داخلی و بین المللی و نیز برقراری ارتباط نزدیک میان صنعت پخش با دانشگاه ها، موسسات و مراکز علمی و پژوهشی و نیز هدایت و ارتقاء سطح علمی اعضاء از طریق تشکیل سمینارها و دوره های آموزشی در رابطه با صنعت پخش .

9-8) تبادل نظر بین اعضاء جهت بهبود وضعیت پرسنل صنعت پخش و کوشش در تدوین تعاریف و طبقه بندی مشاغل و تلخیص و تجزیه و تحلیل حقوق و مزایای سطوح شغلی صنعت پخش و ارایه گزارشات تحلیلی لازمه به اعضاء .

10-8)  ایجاد ارتباط با بانک ها و سازمان های اعتباری کشور و همچنین سازمان های مالی و پولی بین المللی در قالب  قوانین جمهوری اسلامی ایران با هدف تسهیل و گسترش خدمات و تسهیلات مالی به اعضا.

11-8)  ایجاد ارتباط با تشکل ها و سازمان های مرتبط قانونی .

12-8)  داوری، حکمیت و سعی در ایجاد حسن تفاهم و تشریک مساعی بین ذی نفعان، اعضاء، تامین کنندگان و مشتریان و رفع اختلافات آنان .

13-8)  فعالیت برای جذب و مشارکت شرکت های پخش سراسری  واجد شرایط جهت عضویت در انجمن .

14-8)  تلاش و پیگیری برای انجام کلیه اموری که به نحوی از انحاء با صنعت پخش در ارتباط قرار می گیرد.

15-8)  ایجاد بستر و سازوکار لازم جهت پذیرش وظایف اجرایی دولت که دراجرای قوانین 5 ساله توسعه اقتصادی، قانون اجرای سیاست های اصل 44 و دیگر قوانین مربوطه  به “ انجمن” تفویض  می شود و اجرای صحیح وظایف تفویض شده و ارایه گزارش عملکرد به دستگاه های مربوطه.

16-8) صیانت از حقوق معنوی اعضاء از طریق مراجع و نهادهای قانونی ذیربط.

17-8) ارائه خدمات مشاوره ای برای انعقاد قراردادها، تفاهم نامه ها و پروتکل های فنی بین اعضاء " انجمن " با نهادهای داخلی و خارجی.

18-8) جلوگیری از انجام رقابت های ناسالم اعضا با یکدیگر از طریق هماهنگی های درون تشکلی و پس از آن  اعمال ضوابط کمیته انضباطی اتاق ایران.