انجمن شرکت‌های صنعت پخش ایران


| اساسنامه


فصل هفتم – موارد متفرقه


ماده 43

"انجمن" می تواند به تعداد مورد نیاز از مشاورین بازرگانی، گمرکی، بانکی، ارزی، بیمه، بازرسی، حمل و نقل و ترانزیت، حقوقی، نمایشگاهی، انفورماتیک، اقتصادی و ...، خارج از اعضای “انجمن”، جهت بهبود و پیشبرد امور خود بهره گیری نماید.

ماده 44- حکمیت

“ انجمن” می تواند درحوزه تخصصی خود اقدام به امر حکمیت ( داوری ) نماید، در این صورت هیأت مدیره            می تواند از خدمات مرکز داوری اتاق بازرگانی، صنایع و معادن ایران استفاده کند.

ماده 45

در صورتی که اساسنامه نیاز به تفسیر داشته باشد، این امر توسط اتاق ایران صورت  می پذیرد و نظر اتاق در این خصوص قطعی و لازم الاجرا خواهد بود.

ماده 46

 رعایت کلیه مصوبات، آیین نامه ها و دستورالعمل های اتاق ایران برای کلیه اعضاء و ارکان انجمن لازم الاجرا می باشد.

ماده 47

این اساسنامه در( 7 ) فصل و (47 ) ماده و (38) تبصره در تاریخ  15/04/ 1396به تصویب مجمع عمومی فوق العاده رسیده است .