انجمن شرکت‌های صنعت پخش ایران


| اساسنامه


فصل پنجم – منابع مالی و سال مالی


مــاده 36- منابع مالی و حق عضویت

1-36)  از محل دریافت ورودیه های اعضاء که طبق آیین نامه پذیرش عضو تعیین میگردد.

2-36) حق عضویت سالیانه اعضاء

3-36) کمک های مالی داوطلبانه اعضاء و اشخاص حقیقی و حقوقی غیر عضوبه مناسبت های گوناگون .

4-36) وجوه حاصل از ارائه خدمات به اعضا ؛

تبصره 35: “ انجمن” می تواند از هدایا، عطایا، وقف، قبول وصیت و کمک های نقدی و غیرنقدی اعضاء یا اشخاص ثالث، وزارتخانه ها، سازمان ها و موسسات دولتی و نهادها و سازمانهای عمومی برخوردار گردد و چنانچه ضرورت اقتضاء نماید با تصویب هیأت مدیره حق تحصیل اعتبار و اخذ وام از بانک های و مؤسسات اعتباری یا از شرکت ها و اشخاص عضو را دارد.

تبصره 36: هیأت مدیره می تواند با ارائه خدمات به اعضاء و غیر اعضاء، برگزاری نمایشگاه ها و سمینارهای تخصصی، تشکیل کارگاه های آموزشی، انتشار کتب و نشریات، ایجاد ارزش افزوده از محل پردازش اطلاعات و نظایر آن و اعزام هیأت های تجاری و بازاریابی و غیره هزینه های “ انجمن” را تأمین کند.

 تبصره 37 : هر متقاضی در صورت پذیرفته شدن به عضویت انجمن میبایست ورودیه و حق عضویت سالیانه، که هر ساله بنا بر پیشنهاد هیأت مدیره و تصویب مجمع عمومی عادی تعیین می گردد را مطابق آیین نامه مربوطه پرداخت نماید.

تبصره 38: براساس قانون انجمن های ملی هر یک از  انجمن های استانی موظف می باشند درصدی از درامد سالیانه خود را ( که درصد آن براساس مجامع سالیانه انجمن تعیین می گردد) به انجمن پرداخت نمایند.

مـــاده 37- سال مالی انجمن

سال مالی و محاسباتی انجمن از اول فروردین ماه هر سال شروع و به اخر اسفند ماه همان سال خاتمه می باید .