انجمن شرکت‌های صنعت پخش ایران


| اساسنامه


فصل ششم– انحلال و تصفیه


ماده 38

“ انجمن” بموجب تصمیم مجمع عمومی فوق العاده منحل می شود.

ماده 39

چنانچه انحلال “ انجمن” از سوی مجمع عمومی فوق العاده باشد مجمع مزبور هیأت تصفیه ای را متشکل از سه نفر از نمایندگان انتخاب می کند. انتخاب اعضاء هیأت مدیره “انجمن” قبل از انحلال، در مقام اعضاء هیأت تصفیه بلامانع است.

ماده 40

پس ازاعلام انحلال “ انجمن” و تعیین اعضاء هیأت تصفیه، مدیران سابق “ انجمن” مکلفند تمامی اوراق، اسناد، دفاتر، اموال و اثاثیه “انجمن” را با تنظیم صورتجلسه تحویل هیأت تصفیه نمایند.

ماده 41

هیأت تصفیه با نظارت نماینده اتاق ایران وضعیت بدهی ها و دارایی ها را روشن می کند و پس از تسویه، کلیه اموال منقول و غیرمنقول باقیمانده به اتاق ایران واگذار خواهد شد.

 

ماده 42

وظائف و تکالیف و اختیارات هیأت تصفیه در رابطه با اموال موجود، مطالبات و دیون “ انجمن” و بطور کلی امر تصفیه طبق مقررات لایحه اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب 24/12/1347 و مفاد اساسنامه خواهد بود.