انجمن شرکت‌های صنعت پخش ایران


| اساسنامه


فصل سوم ـ عضویت و شرایط آن


مـاده 9- عضویت

 اعضاء انجمن بشرح ذیل می باشد :

1-9- شرکت های پخش سراسری

2-9- شرکت های پخش مجازی(تجارت الکترونیک)

3-9- انجمن های استانی

مـاده 10- شـرایط عضـویت

الف : شرکت های پخش سراسری

1)  تسلیم درخواست کتبی عضویت به دبیرخانه انجمن.

2)  ثبت شده در کشور جهموری اسلامی ایران.

3)  قبول و تعهد اجراء مقررات اساسنامه .

4) پرداخت ورودیه ( برای یکبار) و حق عضویت سالیانه تعیین شده بطور مرتب .

5) دارای بودن کارت عضویت / بازرگانی معتبر از اتاق بازرگانی صنایع ، معادن و کشاورزی

6) دارای مجوز پخش سراسری از مراجع ذی صلاح قانونی

ب : انجمن های استانی

  1. پذیرش اساسنامه مصوب انجمن و تشکیل انجمن استانی
  2. ثبت در اتاق بازرگانی استان مربوطه
  3. دارا بودن پروانه فعالیت معتبر از اتاق ایران

تبصره 3: پذیرش عضویت واحد های توزیع و فروش شرکت های تولیدی ویا شرکتهای فروش و توزیع فعال در فضای مجازی (تجارت الکترونیک) که دارای ماهیت شرکت مستقل نبوده لیکن دارای  شرایط پخش سراسری می باشند. در صورت بررسی و تأیید هیأت مدیره انجمن بلامانع است .

تبصره 4: هر یک از اعضاء که شرایط عضویت انجمن را به تشخیص هیأت مدیره و یا به دلیل لغو و عدم تمدید مجوز های قانونی اخذ شده از مراجع ذی صلاح از دست دهند، از عضویت در انجمن مستعفی شناخته می شوند و لیکن ملزم به انجام تعهدات قبلی خود  خواهند بود  .

تبصره 5: عضویت شرکت های دارای مجوز رسمی که صرفا دارای فعالیت لجستیک (انبارش و توزیع) و یا فروش می باشند. در صورت بررسی وتأیید هیأت مدیره انجمن بلامانع می خواهد بود.

تبصره6: پذیرش مجدد اعضایی که به هر نحو عضویت آنها لغو گردیده است، مشمول شرایط ورود اعضاء جدید خواهد بود.

ماده 11 – شرایط سلب عضویت از اعضاء

1-11)  تغییر شغل و یا انحلال شرکت بنحوی که مغایر ماده ده این اساسنامه باشد .

2-11) عدم پرداخت حق عضویت با توجه به ماده سی و پنج این اساسنامه و بمدت حداکثر یکسال.

3-11) عدم رعایت مفاد این اساسنامه و آیین نامه های مصوب انجمن.

4-11) لغو و یا عدم تمدید مجوز های قانونی اخذ شده از مراجع ذی صلاح

تبصره 7: هیأت مدیره می تواند در صورت لزوم زمانی را جهت رفع ایرادات فوق و ادامه عضوت شرکت مربوطه تعیین نماید. 

ماده 12 ـ حقوق و وظایف اعضاء

 

کلیه اعضای انجمن موظف به رعایت مفاد اساسنامه و مقررات و آیین نامه های مصوب هیأت مدیره و مقید به همکاری جهت دستیابی به اهداف " انجمن " می باشند.

تبصره 8 : زایل شدن هر یک از شروط پذیرش عضویت برای هریک از اعضا در طول مدت عضویت موجب تعلیق آن عضو خواهد شد.

تبصره 9 : تعلیق نوعی توقف عضویت است که با زایل گردیدن هر یک از شرایط عضویت بوجود می آید. در صورت اعاده شرط زایل شده، مجدداً عضویت واجد اعتبار خواهد شد و عضو محق به استفاده از حقوق قانونی خویش می شود، منوط به اینکه حق عضویت و دیگر تعهدات مالی خود نسبت به انجمن را برای کل دوره تعلیق پرداخت نماید.

تبصره 10: آن دسته از اعضاء که به هردلیل شرائط عضویت خود را از دست بدهند حق شرکت در مجامع عمومی، رأی دادن و نامزد شدن برای ارکان و استفاده از خدمات “ انجمن” را نخواهند داشت.

تبصره 11: هر یک از اعضاء انجمن حق دارد از عضویت انجمن (درصورت عدم مغایرت با شرایط تمدید و ادامه فعالیت طبق مجوز های تعیین شده توسط مراجع قانونی و ذی صلاح ) استعفاء نماید. در این حالت عضو مستعفی باید ضمن تسویه حساب دیون معوقه و حق عضویت تا آخرین ماهی که استعفاء در آن واقع شده است را به انجمن بطور کامل پرداخت نماید.