انجمن شرکت‌های صنعت پخش ایران


| اساسنامه


فصل چهارم – ارکان


ماده 13- ارکان “ انجمن” عبارتند از

  • مجمع عمومی؛
  • هیأت مدیره؛

تبصره 12 : انجمن دارای دبیرخانه ای است که زیر نظر دبیر انجمن انجام وظیفه می نماید.

ماده 14- مجمع عمومی

مجمع عمومی بالاترین مرجع تصمیم گیری ومتشکل ازاعضاء یا نمایندگان رسمی اعضای “ انجمن” می باشد.

1-14- دعوت هر نوبت از مجامع عمومی با یکبار درج آگهی در جراید کثیرالانتشار منتخب مجمع و حداقل پانزده و حداکثر چهل روز قبل از تاریخ جلسه و با اعلام دستور جلسه، روز، ساعت و محل برگزاری و مقام دعوت کننده و دعوتنامه جداگانه ای توسط مقام دعوت کننده برای اعضاء ارسال می گردد. همزمان با انتشار آگهی دعوت در جراید کثیر الانتشار منتخب، مقام دعوت کننده باید از طریق اطلاع رسانی به مدیریت امور تشکل های اتاق ایران هماهنگی نماید.

2-14- اخذ رای در مجامع عمومی “ انجمن” بصورت علنی است مگر زمانی که رأی گیری برای انتخاب یا عزل اعضای هیأت مدیره و بازرسان باشد و یا به صلاحدید مجمع عمومی در موارد دیگر تصمیم به اخذ رای کتبی نماید.

3-14- در کلیه صورتجلسات، لیست اسامی حاضرین، اعلام نتایج انتخاب و تایید صحت انتخابات باید به امضاء هیأت رئیسه برسد.

4-14- جلسات مجامع عمومی با دعوت از نماینده و یا نمایندگان اتاق تشکیل می گردد و پس از رسیدن به حد نصاب از میان اعضای حاضر نسبت به انتخاب هیأت رئیسه مجمع مرکب از یک رئیس، دو ناظر و یک منشی برای اداره جلسه، رأی گیری خواهد کرد. سپس هیأت رئیسه منتخب اداره جلسه را به عهده می گیرد.

5-14- مصوبه های مجمع در چهارچوب اساسنامه “ انجمن” برای کلیه اعضاء لازم الاجرا است.

6-14- منشی جلسه موظف است صورتجلسه ای مشتمل بر کلیه مصوبه های مجمع را تنظیم و منضم به فهرست اعضای حاضر به امضای هیأت رئیسه مجمع و نماینده اتاق ایران برساند.

7-14- حضور نماینده اتاق ایران در کلیه جلسات مجمع عمومی(عادی و فوق العاده) بعنوان ناظر ضروری است و بدون حق رای اظهار نظر خواهد نمود.

8-14- دبیرخانه “ انجمن” باید رونوشتی از صورتجلسه های مجامع عمومی (عادی و فوق العاده) منضم به فهرست حاضرین در جلسات را برای اتاق ایران ارسال نماید.

ماده 15- مجامع عمومی بر دو نوع اند

  • مجمع عمومی عادی و عادی بطور فوق العاده،
  • مجمع عمومی فوق العاده.

ماده 16- مجمع عمومی عادی

 

 یک نوبت در سال و در ظرف چهار ماهه اول سال مالی وفق ماده 1-14 تشکیل  می گردد. تشکیل مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده به هر تعداد که لازم باشد بلامانع است.

 

تبصره 13: هر یک از شرکت های پخش سراسری عضوء انجمن در کلیه مجامع دارای یک حق رای می باشند و با داشتن معرفی نامه معتبر و ممهور حداکثر می توانند نماینده یک عضو دیگر انجمن نیز باشند.

تبصره 14: هر یک از انجمن های استانی عضوء انجمن در مجامع عمومی عادی و فوق العاده با توجه به میزان اعضاء خود براساس جدول ذیل دارای حق رای می باشند :

           

تعداد اعضای انجمن های استانی

حق رای در انجمن ملی

تا 50 عضو

1 حق رای

51 الی 100 عضو

2 حق رای

101 الی 150 عضو

3 حق رای

به ازای هر 50 عضو بیشتر

1 حق رای

 

 

 

 

 

 

 

 

تبصره 15: شرکت های پخش سراسری و انجمن های استانی که در زمان مجامع عمومی عادی و فوق العاده، دارای مانده بدهی به انجمن هستند. امکان حق رای در مجامع فوق را نخواهند داشت، مگر اینکه هیأت مدیره انجمن تصمیم دیگری را اتخاذ نموده باشد.

تبصره 16: نمایندگان اعزامی از انجمن های استانی می بایست عضو هیأت مدیره و دارای صورتجلسه هیأت مدیره انجمن استانی خود جهت شرکت در مجامع انجمن باشند.

ماده 17- وظایف مجمع عمومی عادی و عادی بطور فوق العاده

1-17- استماع گزارش عملکرد مالی و اجرایی هیأت مدیره؛

2-17- استماع گزارش بازرس؛

3-17- تصویب گزارش عملکرد اجرایی، مالی و ترازنامه سالیانه “ انجمن”؛

4-17- استماع گزارش هیأت مدیره پیرامون برنامه و بودجه سال مالی جدید؛

5-17- تصویب مبلغ ورودیه، حق عضویت سالیانه اعضاء و برنامه و بودجه پیشنهادی؛

6-17- انتخاب یا عزل فردی یا جمعی اعضای اصلی یا علی البدل هیأت مدیره؛

7-17- انتخاب یا عزل بازرسان اصلی یا علی البدل؛

8-17- انتخاب روزنامه کثیرالانتشار.

ماده 21- وظایف و اختیارات مجمع عمومی فوق العاده

 الف- تغییر و اصلاح اساسنامه “ انجمن”؛

ب- انحلال “انجمن” و انتخاب اعضاء هیأت تصفیه؛

ج- سایر مواردی که در اختیار مجمع عمومی عادی نباشد.

ماده 18

هیأت مدیره بایستی حداقل 20 روز قبل از اتمام مدت مأموریت خود اقدام به برگزاری مجمع عمومی عادی وفق ماده 1-14 بنماید. در هر صورت تا زمان انتخاب هیأت مدیره جدید، هیأت مدیره قبلی دارای مسئولیت خواهد بود.

ماده 19

مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده در مواقع ضروری به دعوت هیأت مدیره یا بازرس با رعایت ماده 1-14 اساسنامه تشکیل می گردد.

ماده 20

مجامع عمومی عادی و عادی به طور فوق العاده با حضور  نصف به علاوه یک اعضای خود انجمن رسمیت پیدا می کند و مصوبات آن با آراء مثبت نصف بعلاوه یک اعضاء حاضر در جلسه معتبر می باشد، در صورت نرسیدن جلسه به حد نصاب، نوبت دوم مجمع حداکثر ظرف مدت 20 روز پس از نوبت اول با رعایت ماده 1-14 اساسنامه برگزار خواهد شد. جلسه نوبت دوم مجمع با حضور هر تعداد رسمیت می یابد و تصمیمات آن با آرای نصف به علاوه یک اعضای حاضر به تصویب می رسد.

ماده 22

مجمع عمومی فوق العاده با حضور نصف به علاوه یک اعضای “ انجمن” رسمیت پیدا می کند و تصمیمات مجمع با مثبت دو سوم آراء  اعضای حاضر در جلسه معتبر خواهد بود.

ماده 23

درصورت به حد نصاب نرسیدن جلسه مجمع عمومی فوق العاده، نوبت دوم مجمع حداکثر ظرف 20 روز پس از نوبت اول با رعایت ماده 1-14 اساسنامه برگزار خواهد شد. نوبت دوم مجمع با حضور یک سوم اعضا و در غیر اینصورت در نوبت بعد با هر تعداد از اعضاء رسمیت می یابد و تصمیمات آن با آرای مثبت دو سوم اعضای حاضر معتبر خواهد بود.

ماده 24

با تشخیص ضرورت تشکیل مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده و یا مجمع عمومی فوق العاده توسط بازرس، مراتب به هیأت مدیره اعلام و هیأت مدیره مکلف است حداکثر ظرف 15 روز از تاریخ وصول درخواست بازرس، وفق ماده 14 اساسنامه برای تشکیل مجمع عمومی دعوت بعمل آورد. در صورت استنکاف هیأت مدیره، بازرس می تواند رأساً با رعایت ماده 14-1 اساسنامه اقدام به برگزاری مجمع نماید.

ماده 25

با درخواست کتبی حداقل یک سوم اعضای انجمن مبنی بر تشکیل مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده و یا مجمع عمومی فوق العاده، هیأت مدیره باید حداکثر ظرف مدت 20 روز از تاریخ دریافت تقاضای کتبی، اعضاء را جهت تشکیل مجمع طبق ماده 1-14 دعوت نماید. در صورت استنکاف هیأت مدیره، درخواست کنندگان می توانند دعوت مجمع عمومی را از بازرس بخواهند و بازرس مکلف است حداکثر ظرف 15 روز طبق ماده 1-14 از اعضاء دعوت کند و چنانچه بازرس نیز امتناع کند درخواست کنندگان می توانند دعوت مجمع عمومی را از اتاق ایران بخواهند و اتاق ایران باید پس از بررسی و حصول اطمینان از عدم توجه هیأت مدیره و بازرس به درخواست اعضاء نسبت به دعوت از اعضاء برای تشکیل مجمع عمومی با رعایت کلیه تشریفات مندرج در اساسنامه اقدام نماید.

ماده 26- هیأت مدیره

 

هیأت مدیره مسئول اداره امور انجمن و حفظ حقوق و منافع مشروع و قانونی اعضاء است و بشرح ذیل انتخاب می گردند:

1-26) هیأت مدیره انجمن مرکب از 7 نفر عضو اصلی و 3 نفر عضو علی البدل است که با رأی مخفی از بین اعضایی که حداقل دارای 3 سال سابقه فعالیت در صنعت پخش میباشند، بشرح ذیل انتخاب می گردند:

1-1-26)  پنج عضو اصلی و دو عضو علی البدل از بین مدیران فعال در شرکت های پخش سراسری عضو در انجمن .

2-1-26) دو عضو اصلی و یک عضو علی البدل از بین اعضاء هیأت مدیره انجمن های استانی و عضو انجمن

2-26) شرایط عضویت نفرات کاندید در هیأت مدیره انجمن بشرح ذیل است :

1-2-26) تابعیت و ملیت ایرانی داشته باشد .

2-2-26)  نداشتن سابقه محکومیت کیفری که مستلزم محرومیت از حقوق اجتماعی باشد .

3-2-26) دارای سمت عضو هیأت مدیره و یا مدیر عامل یکی از شرکت های پخش سراسری عضو انجمن جهت کاندیداتوری از سوی شرکت های پخش سراسری (با ارائه معرفی نامه کتبی با امضاء مجاز از آن شرکت) و همچنین دارای حداقل 3 سابقه کار در شرکت های صنعت پخش، بوده باشد  .

4-2-26)دارای سمت عضو هیأت مدیره و یا مدیر عامل یکی از شرکت های پخش استانی و یا منطقه ای عضو انجمن های استانی جهت کاندیداتوی از سوی شرکت های پخش استانی و یا منطقه ای (با ارائه صورتجلسه هیأت مدیره انجمن استانی مربوطه ) و همچنین دارای حداقل 3 سال سابقه کار در شرکت های صنعت پخش، بوده باشد .

5-2-26) دارای یکی از ادیان رسمی کشور باشد .

تبصره 20: در صورت فوت، استعفاء، غیبت مداوم به تشخیص هیأت مدیره، معذوریت، ممنوعیت قانونی و یا عزل هر یک از اعضاء اصلی، اعضاء علی البدل به ترتیب اولویت ترکیب تعیین شده جهت شرکتهای پخش سراسری و استانی از لحاظ تعداد آراء و به دعوت هیأت مدیره انجمن برای بقیه مدت ماموریت اعضاء نامبرده در هیأت مدیره جانشین ایشان می شوند.

تبصره 21: درصورت خروج هر یک از اعضای اصلی هیأت مدیره در صورتی که عضو خارج شده از شرکت های سراسری یا استانی باشد جایگزین آن باید یکی از اعضای سراسری (استانی) باشد و تعداد آراء اخذ شده در مجمع ملاک عمل قرار نخواهد گرفت.

تبصره 22: مدت ماموریت اعضاء هیأت مدیره سه سال است .

تبصره 23: اعضاء هیأت مدیره پس از خاتمه مدت سه سال تا هنگامی که اعضاء جدید انتخاب نشده اند به کار خود ادامه خواهند داد .

تبصره 24: اعضاء علی البدل بنا به دعوت دبیر انجمن می توانند در جلسات هیأت مدیره بدون داشتن حق رأی شرکت نمایند.

تبصره 25: در صورت تغییر سمت هر یک از اعضاء هیأت مدیره  به گونه ای که از فعالیت در صنعت پخش خارج گردند هر یک از اعضاء تا شش ماه کماکان عضو هیأت مدیره می باشند لیکن پس از زمان مذکور نسبت به جایگزینی عضو علی البدل  اقدام خواهد شد .

تبصره 26 : در زمان انتخابات هر دوره امکان حضور دو نفر از یک شرکت بعنوان عضو هیأت مدیره و بازرس انجمن میسر نیست.

مـــاده 27– نحوه تعیین ترکیب اعضاء هیأت مدیره

اعضاء هیأت مدیره در اولین جلسه ای که حداکثر یک هفته پس از قطعی شدن انتخابات تشکیل می شود ازبین خود یک نفر به عنوان رئیس، یک نفر بعنوان نایب رئیس و یک نفر بعنوان خزانه دار انتخاب و ضمن تنظیم و امضاء صورتجلسه، اسامی انتخاب شدگان را جهت اطلاع اعضاء و همچنین انجام تشریفات قانونی ارسال می نمایند .

تبصره 27: هیأت مدیره می بایست یک نفر را به عنوان دبیر انجمن خارج از اعضاء هیأت مدیره  انتخاب نمایند .

تبصره 28:  دبیر انجمن در کلیه جلسات هیأت مدیره بدون حق رای شرکت خواهد نمود.

مـــاده 28- حد نصاب جلسات هیأت مدیره

 

جلسات هیأت مدیره با حضور  حداقل چهار نفر از اعضاء اصلی رسمیت یافته و تصمیمات آن با اکثریت آراء حاضرین، معتبر خواهد بود.

تبصره 29: غیبت در سه جلسه متوالی و یا پنج جلسه متناوب بدون ارائه عذر موجه و یا علل دیگری که مانع انجام وظیفه هر یک از اعضاء اصلی هیأت مدیره گردد، موجب استعفاء از سمت عضویت در هیأت مدیره خواهد بود و عضو و یا اعضاء علی البدل که به ترتیب بیشترین آراء را در مجمع عمومی کسب نموده اند، جانشین عضو یا اعضاء مستعفی خواهند گردید .

تبصره 30: تشخیص موجه و یا غیر موجه بودن عذر، عدم شرکت در جلسات هیأت مدیره و مستعفی شناختن آن، بر عهده هیأت مدیره می باشد .

تبصره 31: در صورت عزل، استعفاء، فوت و یا فقدان صلاحیت اکثریت اعضاء هیأت مدیره، انتخابات هیأت مدیره باید تجدید گردد .

تبصره 32 : جلسات هیأت مدیره، حداقل ماهیانه یک نوبت و با به دعوت رئیس هیأت مدیره تشکیل میگردد .

مـــاده 29- دارندگان امضاء مجاز

کلیه مکاتبات اداری و اوراق عادی با امضاء دبیر و مهر انجمن و در غیاب دبیر انجمن با امضاء یکی از اعضاء هیأت مدیره و کلیه اسناد مالی و اوراق رسمی بهادار و قراردادهای تعهد آور با امضاء مشترک رئیس هیأت مدیره و خزانه دار و در غیاب آنان با امضاء مشترک دو نفر از سایر اعضاء هیأت مدیره و با مهر انجمن، معتبر خواهد بود .

ماده 30-وظایف و اختیارات هیأت مدیره:

 

هیأت مدیره نماینده قانونی “ انجمن” است و ازکلیه اختیارات قانونی جهت اداره امور” انجمن” برخوردار است.  اهم وظایف و اختیارات هیأت مدیره به شرح زیر می باشد:

1-30- افتتاح انواع حساب های بانکی بنام “ انجمن” در بانکهای مجاز و واریز کلیه وجوهات “ انجمن” و پرداخت هزینه ها از این حساب ها؛

2-30- اداره و انجام عملیات مالی و پولی و تعهدات مالی و تحصیل وام طبق اختیارات و ارائه گزارش سالانه عملیات و اقدامات مالی خود به مجمع عمومی؛

3-30- عقد هرگونه قرارداد و تبدیل و تغییر آن راجع به خرید و فروش و اجاره و تملک اموال منقول و غیرمنقول بنام و حساب “انجمن”؛

4-30- استخدام و عزل ونصب دبیر “ انجمن” و تعیین حقوق و دستمزد و سایر پرداختها؛

5-30- اقامه یا استرداد هرگونه دعوی حقوقی و کیفری با داشتن تمام اختیارات مراجعه به محاکم و پرداختن به امر دادرسی از حق تجدید نظر در دادگاه های استان و دیوان عالی کشور، مصالحه، تعیین وکیل، سازش، استفاده از حقوق وتکالیف مربوط به داوری؛

6-30- انجام اموری که طبق موازین قانونی برای اداره “ انجمن” و پیشرفت مقاصد و اهداف آن ضرورت داشته و در اساسنامه منع نشده باشد؛

7-30- تعیین و اعزام نماینده به شوراها، کمیسیون ها، کمیته ها، هیأت ها و مراجع داخلی و خارجی؛

8-30- تدوین و تصویب مقررات و آئین نامه های داخلی برای اداره بهتر امور” انجمن”درچارچوب اساسنامه؛

9-30- تدوین برنامه و بودجه “انجمن” جهت ارائه به مجمع عمومی؛

10-30- تهیه صورت دارائی و دیون “ انجمن”، تنظیم ترازنامه و حساب عملکردهای سال گذشته جهت ارائه به مجمع عمومی؛

11-30- ارسال گزارشهای سالانه از عملکرد “انجمن” به اتاق ایران؛

12-30- تعیین و تصویب حقوق، مزایا و پاداش مدیران، مشاوران و کارشناسان براساس پیشنهاد دبیر؛

13-30- تدوین سیاستها و خط مشی های کلان “ انجمن” جهت ارائه به مجمع عمومی؛

14-30- تهیه شیوه ها و راهکارهای اجرایی جهت تحقق سیاستها و برنامه های “ انجمن”؛

15-30- همکاری با اتاق ایران، اتاق های شهرستان ها، اتاقها و شوراهای مشترک بازرگانی و تشکل های اقتصادی به منظور ایجاد هم افزایی، جلوگیری از موازی کاری و پیشبرد اهداف قانونی.

16-30) هیأت مدیره می تواند برای انجام امور انجمن کمیته های ویژه ای تشکیل دهد و اعضاء کمیته ها را از بین اعضاء انجمن و به تعداد مناسب انتخاب نماید و به آنها مأموریت دهد. سرپرستی انجام وظایف کمیته ها با هیأت مدیره است و برای این منظور در هر کمیته یک نفر از اعضاء هیأت مدیره به عنوان رئیس کمیته در کمیته حضور می یابد.

تبصره 33 : اعضاء کمیته ازبین خود یک نفر را به سمت دبیر کمیته انتخاب و به هیأت مدیره معرفی می نمایند. دبیر کمیته موظف است خلاصه مذاکرات هر جلسه را تهیه و به امضاء اعضاء رسانده و یک نسخه از صورتجلسه فوق را به رئیس کمیته ارائه نماید .

17-30-  هیأت مدیره می تواند تمام و یا قسمتی از اختیارات و وظایف اجرایی خود را به دبیر انجمن واگذار نماید

مــاده 31- وظایف رئیس هیأت مدیره

1-31) دعوت اعضاء هیأت مدیره به تشکیل منظم جلسات و اداره جلسات مربوطه .

2-31) مراقبت در حسن جریان امور انجمن .

3-31) ابلاغ تصمیمات مجمع عمومی و هیأت مدیره به دبیر و سایر مسئولان انجمن جهت اجراء .

4-31) انجام سایر مواردی که طبق قوانین جاری برعهده رئیس هیأت مدیره می باشد .

ماده 32- وظایف دبیر انجمن

 

 اختیارات دبیر را هیأت مدیره تعیین می کند. اهم وظایف دبیر به شرح زیر می باشند:

1-32) استخدام یا به کار گماردن کارکنان انجمن و در صورت لزوم انعقاد قرارداد با مشاور و کارشناس پس از تصویب هیأت مدیره .

2-32) انجام مکاتبات و نامه های اداری انجمن و نظارت بر حسن اجرای مقررات داخلی انجمن .

3-32) اجرای مصوبات و تصمیمات هیأت مدیره و مجمع عمومی و انجام امور جاری و اداری انجمن .

4-32) تهیه و تنظیم گواهی عضویت متفقاً با امضاء خود و رئیس هیأت مدیره و مهر رسمی انجمن .

5-32) دبیر انجمن موظف است کلیه مصارف، هزینه ها وحقوق کارکنان انجمن را طبق بودجه مصوب و از محل منابع مالی انجمن، پرداخت نماید

6-32) تهیه و تدوین برنامه های (کوتاه مدت، میان مدت وبلند مدت) “ انجمن” و ارائه آن به هیأت مدیره جهت بررسی و تصویب؛

7-32) تهیه ساختار سازمانی مناسب برای انجام امور برنامه ریزی و اجرایی “ انجمن” و ارائه آن به هیأت مدیره جهت بررسی و تصویب؛

8-32) تعیین کارگروه های تخصصی در راستای پیشبرد اهداف قانونی “ انجمن”؛

9-32) انتخاب دبیران کمیسیون های تخصصی و تهیه و تدوین شرح وظایف آنها و پیشنهاد به هیأت مدیره جهت بررسی و تصویب؛

10-32) ارائه گزارش عملکرد “ انجمن” به هیأت مدیره؛

11-32) ارائه گزارش های سالانه عملکرد و مالی هیأت مدیره که به تأیید بازرس رسیده است به اعضای انجمن.

مـــاده 33- وظایف خزانه دار انجمن

 

خزانه دار مسئول امور مالی انجمن است و امضاء کلیه چک ها و اسناد مالی و اوراق بهادار را بر طبق ماده ۲۳ اساسنامه انجام خواهد داد و سایر وظایف وی بشرح ذیل می باشد :

1-33) نظارت در اداره امور مالی انجمن شامل تنظیم اسناد و دفاتر، صورتجلسات مالی و رسیدگی و حفظ حساب ها و تهیه و تنظیم دفاتر مالی .

2-33) کنترل و نظارت بر وصول ورودیه ها، حق عضویت ها و کمک های مالی و ارائه گزارشات لازمه به هیأت مدیره .

3-33) تهیه و تنظیم صورتهای مالی انجمن جهت ارائه به هیأت مدیره و بازرسان .

4-33) نظارت برخرید و فروش و هر نوع عملیات مالی .

5-33) پیش بینی بودجه سال آتی و تسلیم آن به هیأت مدیره جهت بررسی و تصویب .

6-33) کنترل بودجه و تطابق آن با عملکرد انجمن و ارائه گزارش انحرافات احتمالی به هیأت مدیره انجمن.

تبصره 34 : خزانه دار موظف است در هر مورد بنا بر تقاضای بازرس و یا بازرسان کلیه دفاتر و اسناد مالی انجمن را برای رسیدگی در محل انجمن در اختیار آنان قرار دهد .

ماده 34- بازرس

1-34- یک نفر بازرس اصلی و یک نفر بازرس علی البدل از داخل یا خارج از اعضاء توسط مجمع عمومی عادی برای مدت یکسال انتخاب می شود و انتخاب مجدد آنها برای دوره های بعدی بلامانع است. افرادی که نامزد پست بازرس “ انجمن”  می شوند باید تجربه و آشنایی کافی با وظائف و مسئولیت های بازرس را داشته باشند.

2-34- درصورت فوت، استعفاء یا سلب شرایط مندرج در ماده 25 اساسنامه از بازرس اصلی، وظیفه او را بازرس علی البدل انجام خواهد داد.

ماده 35- وظایف بازرس

 

1-35- نظارت بر کلیه اقدامات و عملیات هیأت مدیره در حدود مقررات این اساسنامه و تطبیق آن با مفاد اساسنامه، مصوبات مجامع عمومی و قوانین جاری کشور از وظایف بازرس می باشد و در صورت مشاهده تخلف از طریق دبیرخانه مراتب را به  هیأت مدیره اطلاع و رفع آن را درخواست می نماید.

2-35- بازرس ترازنامه و گزارش های تهیه شده توسط هیأت مدیره برای تسلیم به مجمع عمومی سالانه و همچنین در صورت لزوم کلیه اسناد و اوراق مالی “ انجمن” را مورد بررسی قرار می دهد و موظف است نظر خود را بصورت مکتوب در اختیار مجمع عمومی بگذارد.

3-35- بازرس حداقل ده روز قبل از تشکیل مجمع عمومی عادی گزارش مکتوب خود را جهت اطلاع اعضاء تهیه و به  دبیر خانه ارائه خواهد نمود.

4-35- بازرس موظف است یک نسخه از گزارش های خود را به دبیرخانه “ انجمن” تحویل دهد.